FeFo – Litt ditt! Men egentlig ikke …

FeFos nye styreleder Bente Haug skriver i et leserinnlegg fredag at FeFo ikke skal ha mye penger på bok og at verdiene av forvaltningen skal tilfalle “fellesskapet”. Som Coop ofte reklamerer med så sier de “litt ditt”. Virkeligheten er derimot en helt annen. Som medlem i Coop og innbygger i Finnmark har man faktisk ingenting man skulle ha sagt om hvordan bedriften skjøttes. Man får dog i alle fall kjøpeutbytte hos Coop.

Hun sier videre at de skal ha en inntjening som er akkurat passe stor slik at FeFo kan drifte sin egen forvaltning. I overført betydning betyr dette høye lønninger og signalbygg til mange titalls millioner kroner.

FeFo har ikke et demokratisk valgt styre, de er satt inn av sametinget og fylkeskommunen og skal forvalte finnmarkseiendommen slik at driften er bærekraftig og at samiske interesser blir ivaretatt. Skal man følge Haugs logikk kan man konkludere at  arealene i Finnmark ikke var bærekraftige før 2005; at samiske interesser ikke ble ivaretatt og at grunnen til og med ble solgt til internasjonale selskaper hvis hensikt kun var å drive rovdrift på Finnmark og befolkningen.

FeFo driver i dag etter modellen at enhver innbygger er husmann og skal leie sin grunn for å gi inntekter til vasallene. Dette er direkte sammenlignbart med systemet de hadde under føydalismen. En stor landeier eide all dyrkbar jord og leide den til husmenn som så skapte verdier på grunnen slik at de kunne leve og bo i relativ fred. Dette akkumulerte store verdier for overklassen og det ble generelt stor fattigdom blant vanlige folk.

I dag må altså grunnen leies. Dette selvfølgelig etter at kommunene har kjøpt tomtearealer av FeFo for skattebetalernes penger.  Den enkelte tomtekjøper har kjøpt retten til å leie fra kommunen. Fellesskapet må altså bruke enormt med penger for å kunne bruke det som i utgangspunktet skulle tilfalle dem.

I tillegg har tilgjengeligheten på tomter omtrent gått ned til null. Dette har for Altas vedkommende resultert i kraftig stigende boligpriser, noe som folk flest må betale for og som igjen sannsynligvis vil gi utslag når kommunen skal taksere eiendommene i Alta på nytt for å danne grunnlag for eiendomsskatten. Dette må huseierne også betale for. Alt i alt  ender alle disse ekstrautgiftene opp i FeFo og det offentliges kasse, og det er kroner som kunne vært brukt på lokal verdiskapning, enten i form av forbruk eller direkte investeringer, og ikke inn i endeløse offentlige prosjekter hvor budsjettene sprekker nesten før de er igangsatt. Disse pengene ville altså ha tilfalt “fellesskapet” direkte dersom det var en større tilgang på tomter.

Det ironiske er at det er nyetablerte som alltid tar den største regningen, og det er de unge med små barn som skal stå for fremtidens bærekraft, noe FeFo her ser ut til å ignorere totalt.

Vår konklusjon er, etter 13 år med vanstyre av Finnmarkseiendommen, at føydalismen og tiden med store offentlige landeiere bør være over. Aldri mer bør det offentlige få lov å lage boligbobler og armod for den generelle befolkningen, og den grunnen som i dag er på FeFos hender bør så snart det lar seg gjøre tilbakeføres til kommunene. Videre bør hver mann og kvinne som er innbyggere av Finnmark kunne kreve å få kjøpe seg en boligtomt som så må legges ut for auksjon av kommunen. Ja, vi ønsker at det skal innføres en salgsplikt på boligtomter. I starten vil de nok være verdt ganske mye, men den beste prisregulatoren er det frie markedet. Etterhvert vil vi få rimelige tomter som vil hjelpe Finnmark til å vokse, både demografisk og økonomisk.

Vi er ikke enige med Haug i at FeFo best ivaretar folkets ressurser. Det er det nemlig folket selv som gjør. Vi mener at FeFos rolle var utspilt allerede tilbake i 2005. Eierskapet ble i sin tid overført fra Statskog, men ble på ingen måte overdratt til Finnmarkingenes hender.

Hvis Haug med bærekraft i FeFos regi mener at Finnmark skal opprettholde sin status som fraflytningsregion med dårlig infrastruktur, skrinne arbeidsmuligheter og usikker demografisk fremtid, så gjør de alt rett, men dette kan umulig være intensjonen bak Finnmarksloven.

Liberalistene er en forkjemper for den private eiendomsretten. Vi mener individet er best skikket til å ta vare på sin egen eiendom. Vi mener organer slik som FeFo, som skal forvalte eiendom på vegne av et “fellesskap” aldri kan gjøre en like god jobb som individet selv. Derfor bør Finnmarksloven fjernes og all grunn føres over til kommunene som så vil få ansvaret for å selge dette tilbake til det sivile samfunnet.

Stijn Van den Bruel
Leder Liberalistene Finnmark

Daniel Ålien
Styremedlem Liberalistene Finnmark

Her er det ikke lov å bo …

Jeg liker å bo litt utenfor tettbebygde strøk, og skulle aller helst bodd et stykke fra veien ved et vann i skogen. Man drømmer seg litt bort når man er ute på tur og passerer ensomme hytter, ofte med bilvei frem. Å bo der i stedet for i et boligfelt må da være drømmen for mange!

Men det forblir en drøm enn så lenge, det finnes jo lover og regler som forbyr folk å bo på en plass som politikere anser som uegnet. En vanlig feriehytte med all luksus man kan drømme seg om oppfyller som regel ikke kravene!

Tenk deg om: i Norge er det lov å bo i bilen eller på gata (registrert uten fast bopel), men det er ikke lov å bo i en hytte med strøm, vann og kloakk. Begrunnelse for det kan for eksempel være at veggene ikke er tykk nok eller at brannbilen ikke når frem.

Hva har skjedd med å prøve å leve tett på naturen i Norge? Hvorfor skal jeg ikke ha mulighet å produsere min egen strøm, enten det er med solcellepaneler, en liten vindmølle eller et lite vannkraftverk i en bekk som går forbi hytta, eller aggregat da …? Nei, disse tingene er forbeholdt for bygninger som er regulert til “fritidsboligformål”. Fordi når du er på hytten i ferien, så er det ikke så nøye at brannbilen ikke når frem når det brenner, at du må produsere din egen strøm eller gjøre fra deg på utedass …

Mange fritidsbolig har tidligere vært bolighus. Det er ofte ikke mulig å regulere de om igjen til boliger fordi disse “hyttene” må tilfredsstille dagens TEK10 krav å kunne bli omregulert igjen…

Og så er det fortsatt folk som spør meg hvorfor jeg har valgt å engasjere meg politisk.
Det korte svaret: idiotiske norske lover og regler som setter kjepper i hjulene for fredelige mennesker!

Politikerne i Norge mener at alle skal bo i rekkehus eller i blokk. Alle skal ha bad som er tilrettelagt for rullestolbrukere, og ikke minst ha tilknytning til offentlig strøm, vann og kloakk. Jeg venter fortsatt på en god forklaring på hvorfor jeg ikke skal ha lov å bosette meg hvor jeg vil på min egen eiendom.

Det er kun mitt eget parti, Liberalistene, som ønsker å deregulere boligmarkedet i Norge. Du skal kunne bo og bygge hvor du vil, så lenge du respekterer eiendomsretten og ikke plager andre.

Liberalistene stiller landsdekkende ved høstens stortingsvalg, og det er jeg veldig glad for!